REGULAMIN Around The Music 2017

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • Motywowanie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych.
 • Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze.
 • Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych.
 • Promocja Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie, ECSJ Eurolingua Siedlce oraz Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.
 • Krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę.
 • Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego.
 • Promowanie uczestnictwa młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów, np. zespół wokalny.
 • Kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.

Organizator:

 • Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie,
 • Europejskie Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA w Siedlcach,
 • Współpraca z Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej.

Termin i miejsce

Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2017 r. /środa/ od godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby uczestników, Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość rozłożenia konkursu na dwa dni, tj. 7 – 8 czerwca 2017 r.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs obejmuje terytorium gmin LGD Ziemi Siedleckiej: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Olszanka, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, klubów, świetlic, domów kultury.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się poprzez przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia do 19 maja 2017 r. /piątek/ listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie ul. Jana Pawła II 3, 08-106 Zbuczyn (decyduje data wpływu do GOK-u), dostarczenie jej osobiście bądź na maila:hanna.jurzyk@gokzbuczyn.pl
 • Kolejność występów ustalona zostanie zgodnie z kategoriami wiekowymi (od najmłodszej do najstarszej).
 • Teksty piosenek w wersji papierowej /format A4, czcionka 14/ należy dostarczyć łącznie z kartą zgłoszenia do 19 maja 2017 r.
 • Podkłady muzyczne w formacie MP3, ewentualnie CD-AUDIO na nośniku USB lub płycie CD z następującymi danymi: imię, nazwisko wykonawcy, tytuł utworu i adres szkoły należy dostarczyć 1 godz. przed rozpoczęciem Konkursu tj. 7 czerwca 2017r.
 • Maksymalny czas trwania występu 5 min.
 • Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Konkursu.
 • Wszyscy uczestnicy i ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i ubezpieczenia.

Przebieg konkursu

 • Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór w języku angielskim z dowolnym akompaniamentem (instrumenty akustyczne, akompaniator, podkład na płycie CD, nośnik USB). Istnieje możliwość przeprowadzenia próby przed Konkursem (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 • Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością.
 • Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu.
 • Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

Kategorie wiekowe:

 • Szkoła Podstawowa kl. I-III,
 • Szkoła Podstawowa kl. IV-VI,

Kategorie:

1. Soliści, duety (występujące bez chóru i grup tanecznych).

2. Zespoły wokalne do 15 osób oraz zespoły instrumentalno-wokalne do 15 osób. Tancerze, muzycy, osoby tworzące chórki są wliczane do zespołu.

Jury:

 • Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja, powołana przez Organizatorów. Po każdej kategorii Jury wyłoni laureatów i ogłosi wyniki.

Kryteria oceny:

– rytm, intonacja,

– dobór repertuaru do możliwości wokalnych i językowych wykonawców,

– fonetyczna i leksykalna poprawność śpiewanego tekstu,

– estetyka i dostosowanie wizerunku scenicznego do prezentowanego utworu,

– inscenizacja ruchowa i obycie sceniczne,

– feeling (wyrażanie emocji), interpretacja piosenek,

– ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:

Uczestnicy „Around the Music” otrzymają pamiątkowe dyplomy w dniu Konkursu, a laureaci zaproszeni przez Organizatorów, zobowiązani są do wzięcia udziału w koncercie finałowym będącym częścią programu Dni Gminy Zbuczyn 2 lipca 2017 r. Podczas finału odbędzie się wręczenie nagród laureatom Konkursu.

Postanowienia końcowe:

W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość połączenia kategorii. Sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga Jury i Organizatorzy. Wszyscy nauczyciele – szkolni koordynatorzy konkursu otrzymają pisemne podziękowania. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.gokzbuczyn.pl, www.eurolinguasiedlce.pl, www.lgdsiedlce.pl

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela instruktorzy GOK Hanna Jurzyk oraz Olga Skolimowska tel. 500 799 675, 25 64 16 161

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.