Patronat Medialny EUROSONG

Patronat Medialny w Konkursie objęli:

- Info Siedlce
- Tygodnik Siedlecki
- Echo Katolickie
– Podlasie 24
– Katolickie Radio Podlasie
– ESKA
– SPIN